Διοικητικό Δίκαιο

sdsd

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, επίσης, τον χειρισμό υποθέσεων διοικητικού δικαίου, ειδικευόμενο κυρίως στους παρακάτω τομείς:

– Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων.

– Προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως κατά παντός τύπου διοικητικών πράξεων.

– Αγωγές αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Τ.Α.

– Φορολογικές παραβάσεις.

– Εκπροσώπηση ενώπιον δημόσιων και φορολογικών αρχών