Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις από όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό, όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. Μερικοί μόνο από τους τομείς δραστηριότητας με τους οποίους ασχολούμαστε είναι:

  • Οικογενειακό Δίκαιο: γαμικές διαφορές, διαζύγιο συναινετικό αλλά και κατ’ αντιδικία, επιμέλεια και διατροφή τέκνων, επικοινωνία τέκνων – γονέων, σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, δικαστική συμπαράσταση, προσβολή πατρότητας, αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων κ.ά.
  • Εμπράγματο Δίκαιο: έλεγχος τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο και στα Κτηματολογικά Γραφεία, αναζήτηση εγγράφων – έκδοση πιστοποιητικών, διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συμβολαίων, σύνταξη εμπράγματων αγωγών (κυριότητας – χρησικτησίας, δουλειών, υποθήκες κτλ),
  • Κτηματολόγιο: δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης, αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος – αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών – παράσταση σε ενστάσεις Κτηματολογίου κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης, αγωγές Κτηματολογικού Δικαίου (διόρθωση πρώτων και μεταγενέστερων κτηματολογικών εγγραφών), υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων διόρθωσης ενώπιον του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου
  • Μισθώσεις: διαπραγματεύσεις για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης, σύνταξη των σχετικών μισθωτηρίων συμβολαίων, συμβουλευτική δικηγορία κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης μίσθωσης, αναζήτηση οφειλόμενων μισθωμάτων, αναπροσαρμογή μισθωμάτων και όρων της μίσθωσης, καταγγελία ή λύση της μίσθωσης, γενική διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τη σύμβαση μίσθωσης
  • Κληρονομικό Δίκαιο: δημοσίευση διαθήκης, κήρυξη διαθήκης σε κυρία, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, έκδοση κληρονομητηρίων κ.ά.
  • Ενοχικό Δίκαιο: συμβάσεις αγοραπωλησίας, αγωγή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος, διεκδίκηση αποζημίωσης από ασφαλιστικές εταιρείες, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτου ανταγωνισμού, μισθωτικές διαφορές κ.ά.