Προσβολή Προσωπικότητας ΑΜΕΑ – Χρηματική Ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Έγινε δεκτή αγωγή του δικηγορικού μας γραφείου για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Ο εναγόμενος υποχρεώθηκε σε καταβολή χρηματικής ικανοποίησης ποσού 2.000 ευρώ, λόγω της παράνομης και υπαίτιας προσβολής της προσωπικότητας της ενάγουσας, η οποία υπέστη ηθική βλάβη λόγω της ψυχικής ταλαιπωρίας και της στενοχώριας στην οποία υπεβλήθη.

Ειδικότερα ο εναγόμενος παρανόμως και υπαίτια εμπόδισε την ακώλυτη χρήση κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας), καταλαμβάνοντας με το όχημα του το προαναφερόμενο σημείο, από το οποίο διευκολυνόταν η διέλευση ατόμων μειωμένης κινητικότητας, όπως ήταν η ενάγουσα (άτομο με διαγνωσμένη αναπηρία ποσοστού 80%). Η απόφαση αναγνώρισε ότι με τον τρόπο αυτό ο εναγόμενος προσέβαλε την προσωπικότητα της ενάγουσας στην έκφανση της που αφορά την ανεμπόδιστη ανάπτυξη κάθε ανθρώπινης ενέργειας ή δραστηριότητας της. Παράλληλα η απόφαση αναγνώρισε ότι με τις εξυβριστικές εκφράσεις προσέβαλε την τιμή και την υπόληψη της ενάγουσας.

Δυστυχώς τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν αρκετά εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή, θα  πρέπει να γνωρίζουμε όλοι όμως ότι έχουν ίσα δικαιώματα, τα οποία πλέον διασφαλίζονται τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.