Ακύρωση ΦΠΑ- ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έγιναν δεκτές προσφυγές του δικηγορικού μας γραφείου κατά της οριστικής πράξης προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας και κατά του φύλλου ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος.

Με την προσφυγή μας που έγινε δεκτή ακυρώθηκε η οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας καθώς κρίθηκε ότι η φορολογική αρχή κατά πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου υπέλαβε ότι η δραστηριότητα της προσφεύγουσας υπαγόταν στον ένδικο φόρο, ενώ η προσφεύγουσα ήταν απαλλαγμένη από αυτόν.

Επίσης με προσφυγή μας που έγινε δεκτή, ακυρώθηκε το φύλλο ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος καθώς κρίθηκε ότι η φορολογική αρχή μη νομίμως προέβη  σε απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων της προσφεύγουσας ως ανεπαρκών και μη νομίμως προέβη σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της ένδικης χρήσης.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά θέματα, αλλά και εκπροσώπηση ιδιωτών και επιχειρήσεων ενώπιον φορολογικών και δικαστικών αρχών.